بازارچه نوروزی - Nowruz Bazar

بازارچه نوروزی - Nowruz Bazar
Dehkhodaschool Montréal

بوی عید می آید. طبق رسم هر ساله مدرسه دهخدا بازار نوروزی خود را برگزار می کند. هموطنان عزیر می توانند وسایل سفره هفت سین خود را در حال و هوای شاد نوروزی تهیه کنند. ورود برای همگان آزاد و رایگان است. رزرو میز و غرفه : 3535-887-514