Persian Caregiver Group

Persian Caregiver Group
NSCR Caregiver Support
http://www.nscr.bc.ca/index.html

ایجاد انگیزه تعادل رفتار · بیان چالش ها و شادی های یک کمک کننده و مراقب · بررسی و تشخیص محدودیت ها و توانایی های شما · آموزش راه های بکار بردن توانایی و مهارت های شما · آموزش ترویج تندرستی و سلامتی شما · استفاده از عقاید اطلاعات و خرد جمعی