نقل ِ فرودِ سیاوش

نقل ِ فرودِ سیاوش
بنـــیاد نقـــالی Naqqali Centre
https://www.naqqalicentre.com/

باهماد (با هم نشینی) ِ زرتشتیان تورنتو، این ماه (فوریه) در آدینه ی دوم ِ ماه خواهد بود، چون آدینه ی نخستِ فوریه، جشن سده، جشن یافتن آتش در آتشکده برگزار می شود. به امید دیدار شما هستیم تا نقل ِ فرود ِ سیاوش را از زبان مرشد ساقی بشنویم که آن نیز سرشار از آتش و همچنین خون و کین و کشتار است! کشتار ِ برادر، به دستِ پهلوان ِ سپاه ِ برادر، در کین ِ پدر؛ کشتاری بیدادگر در نبردی دادگر! با پشتیبانی ِ کانون زرتشتیان تورنتو، ورود برای همگان آزاد و رایگان است.