آموزش اوستا و فرهنگ ایران باستان

آموزش اوستا و فرهنگ ایران باستان
bahamad-e zartoshtian

بازنگری فرگشت زبان های پارسی پیشا اسلامی، بازخوانی گاتاها نقالی و شاهنامه خوانی مرشد ساقی عقیلی و آرش فرهادی پور ورود برای دوستاران و علاقمندان آزاد و رایگان است