شب داستان خوانی ایرانی با حضور مریم ایروانیان و شیوا شکوری

شب داستان خوانی ایرانی با حضور مریم ایروانیان و شیوا شکوری
نشر و کتاب فروشی مهری mehri publishing &bookshop

داستان خوانی مریم ایروانیان ( مجموعه داستان با همه مردم شهر) و شیوا شکوری ( رمان سلام لندن). ورود رایگان