سیری در دیوان شمس از زبان مولانا - June 3, 2019

سیری در دیوان شمس از زبان مولانا - June 3, 2019
Hooshvar Foundation
http://hooshvarfoundation.com/

نشستهای ماهانه با لی لی نبوی و با عنوان سیری در دیوان شمس برای فارسی زبانان در تورنتوی بزرگ.