برنامه پنجره - خودی و غیرخودی

برنامه پنجره - خودی و غیرخودی
khaneh ma خانه ما

خودی در لغت به معنی آشنا، صمیمی و اهل در برابر غیرخودی به معنی بیگانه، غریبه و نااهل است. در دیدگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و دیدگاه های دیگر چگونه تعبیر می شود؟ موضوع برنامه این هفته «پنجره»، «خودی و غیرخودی» است.