جلسه۱۳م:داستان رستم و سهراب

جلسه۱۳م:داستان رستم و سهراب
Vavv وادی ایرانیان واشنگتن

یکی داستانست پر آب چشم دل نازک از رستم آید بخشم در سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات شاهنامه خوانی به داستان رستم و سهراب می‌پردازیم. داستانی که با وجود روایتهایی که از گوشه و کنار شنیده‌ایم هنوز ناشنیده‌های زیادی دارد. جناب آقای سپهری راوی این جلسه خواهند بود. This is the thirteenth session from a series on reading and studying the stories of Shahnameh. This session is about the Rostam and Sohrab. This event will be in Persian to maximize the joy of audience from the beauty of Ferdowsi’s language. Afshin Sepehri, the producer of Shahnameh Audio Book will be the narrator of this session. --------------------- This is event is in PAA A118 at University of Washington.