تئاتر خوانشِ مجددِ يك متن

تئاتر خوانشِ مجددِ يك متن
darvag

تئاتر خوانشِ مجددِ يك متن كاری از گروه هنری داروگ شما را دعوت به تماشا می كند. ٤،٥ ماه مي در بهارِ مونتريال. مراكز فروش بليط: كافه ترنج، طپش ديجيتال، اموزشگاه موسيقي رمی، فروشگاه سألوك ، فروشگاه بازار