جلسات هفتگی شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی در قلمرو ادب

جلسات هفتگی شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی در قلمرو ادب
قلمرو ادب

هر جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ در کامیونیتی سنتر هرون به آدرس شماره ۱۴۸۰ خیابان هرون، دوره جدید جلسات قلمرو ادب با موضوع "شاهنامه فردوسی - از آغاز " را با آقای مهران راد خواهیم داشت.