شب یاران ره آورد

شب یاران ره آورد
rahavard quarterly english/persian journal of iranian studies

برای پشتیبانی در ادامه راه انتشار فصلنامه ره آورد، یاران ره آورد با حضور افتخاری هنرمندان صاحب نام و برجسته ایرانی در تاریخ 20 جون 2019 برنامه ای ترتیب داده اند از ساعت 7.30 شب. با شرکت در این برنامه هنری شما نیز فصلنامه ره آورد را حمایت نمایید تا این نشریه یا قدم های مستحکم تر به راه خدمت خود به فرهنگ غنی ایران و شناساندن آن به جهانیان به جلو برود. به امید دیدار شما در این شب فراموش نشدنی