معرفی اجمالی سبک هندی در شعر فارسی با تکیه بر غزلیات بیدل

معرفی اجمالی سبک هندی در شعر فارسی با تکیه بر غزلیات بیدل
قلمرو ادب

با پایان یافتن جلسات حافظ خوانی و حافظ پژوهی در قلمرو ادب ، به روال همیشه و در فاصله بین دوره قبل و دوره بعد به معرفی یکی از شعرای ایران می پردازیم که این جلسه به موضوع "معرفی اجمالی سبک هندی در شعر فارسی با تکیه بر غزلیات عبدالقادر بیدل دهلوی" اختصاص خواهد داشت